Reklaamiseadused

Alljärgnevad küsimused ja vastused on suunised, millest Megameedia Grupp OÜ juhindub reklaamkampaaniate tegemistel ja on mõeldud abistamaks klienti oma reklaamitellimuste tegemisel. Antud leheküljel avaldatud informatsioon ei oma seaduslikku jõudu ning ei ole mõeldud kasutamiseks juriidiliste küsimuste lahendamisel.

Reklaamkampaania plakatite kujundamisel ja eksponeerimisel tuleb lähtuda reklaamiseadusest.

Täpsem info Riigiteatajast: Reklaamiseadus

Reklaamiseadus

Millised on olulisemad piirangud alkoholireklaamil?

Seaduses on sätestatud loetelu, mis on lubatud, mis tähendab, et mistahes muu teabe kuvamine on alkoholireklaamis keelatud. Lubatud on kuvada üksnes: toote ja tootja nimi, toote liik, kaubamärk, päritolumaa, geograafiline piirkond, etanoolisisaldus, müügipakendi kujutis, toote omadused ja serveering. Näiteks on alkoholireklaamis keelatud kuvada järgnevat teavet: kokteili retsepti, joogisoovitusi, toiduretsepti, erinevaid tekste nagu “Hind poes”, “Väärt kaup”, “Võtame koos”, QR-koodi ja “%”- tähist, elusolendit ja kehaosi v.a häält, eluta asja animeeritud kujutist, alkoholi serveerimist või tarbimist, seostamist sündmuse või tegevusega, alkoholi seostamist sõidukijuhtimisega jne. Lisaks on keelatud mistahes tarbijamängud, loteriid või võistlused, mida juhises, kirjelduses, reklaamis või mujal seostatakse alkohoolse joogiga või alkohoolse joogi kaubamärgiga.

Alkoholireklaami on keelatud avaldada lastele suunatud kanalites, teles ja raadios kell 7.00-22.00, trükimeedia esi- ja tagaküljel, välireklaamis ja sotsiaalmeedias.

Alkoholireklaam peab sisaldama hoitavat teksti “Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.” Trükireklaami puhul peab hoiatuse pindala koos taustaga moodustama vähemalt 20 protsenti reklaami kogupinnast. Rohkem infot leiad siit.

Millised on olulisemad piirangud finantsreklaamil?

Iga finantsteenuse reklaam peab sisaldama: üleskutset tutvuda finantsteenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga, krediidikulukuse määra, intressimäära, kasutusse võetavat krediidisummat või krediidi ülempiiri, kohaldataval juhul tarbijakrediidilepingu kestust, tarbijakrediidilepingu puhul lepingueseme hinda kohe tasudes (netohind) ja kohaldataval juhul ettemaksu summat, kohaldataval juhul tarbija poolt makstavat kogusummat ja tagasimaksete summat, kohaldataval juhul tagasimaksete arvu.

Erinevate finantsteenuste hulgast kõige rangemad piirangud kehtivad tarbijakrediidi reklaamile, milles tohib esitada vaid kindlaksmääratud, seadusest tulenevat teavet. Nimetatud teave on olemuslikult tarbijaid tingimustest ja kohustustest teavitav, seejuures on keelatud igasugused täiendavad reklaamlaused ning teenust atraktiivsena näitavad pakkumised. Finantsteenuse reklaamile kehtestatud piirangud kehtivad lisaks tavapärastele reklaamikanalitele ka sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis ja Twitteris. Reklaamiga on tegemist siis, kui sotsiaalmeedia konto on avaliku iseloomuga ja seal esitatud teabe eesmärk on suurendada teenuse müüki.

Millised on olulisemad piirangud ravimite ja meditsiiniteenuste reklaamil?

Üldsusele on lubatud reklaamida ainult käsimüügiravimeid. Retseptiravimeid võib reklaamida ainult ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele.

Kõik ravimireklaamid peavad olema kooskõlastatud ravimiametiga.
Ravimireklaam peab sisaldama teksti «Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.». Televisioonis peab kogu edastatava reklaami vältel ekraani ülemises vasakus nurgas olema selgelt loetavalt märge «Ravimireklaam» ja raadios tuleb ravimireklaami eel öelda: «Järgneb ravimireklaam».

Telereklaamis tuleb ravimi toimeaine nimetus esitada alati, kui ravimi nime mainitakse, st ka juhul, kui seda tehakse kõnes. Telereklaami puhul on nõue täidetud, kui ravimi nime igakordsel mainimisel on toimeaine nimetus reklaamis selgelt ja loetavalt kirjas.

Ravimireklaam on keelatud lastesaadete eel ja ajal. Ravimireklaam ei tohi jätta muljet, et ravimi näol on tegemist toiduaine, kosmeetikakauba, mõne laiatarbekaubaga või efektiivsus ja ohutus tuleneb looduslikkusest. Ravimireklaamis ei tohi viidata soovitusele, mida on andnud teadlased, tervishoiutöötajad või teised tuntud isikud.
Rohkem infot leiad siit.

Millised on olulisemad piirangud hasartmängu- ja ennustusreklaamil?

Hasartmängu reklaam ei tohi sisaldada üleskutset osaleda hasartmängus. Hasartmängu reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti „Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!”.

Rohkem infot leiad siit.

Millised on olulisemad piirangud tubakareklaamil?

Tubakatoote reklaam on keelatud

Millised on olulisemad piirangud advokaadibüroode ja õigusabiteenuste reklaamil?

Advokaadibüroode ja õigusabiteenuste reklaam ei tohi kutsuda üles lepingut sõlmima.

Mida peab teadma tarbijamängudest?

Tarbijamängudel tekivad piirangud, kui mängul on täidetud kolm tingimust: kui tarbijamängus osalemiseks on vajalik teha panus, kui selles osalemise käigus on võimalik midagi võita ning kui võit loositakse juhuslikkuse alusel.

Kui võidufond ületab 10 000 eurot, kohaldub täiendavalt hasartmänguseadus. Muuhulgas tuleb maksu- ja tolliametile esitada mängureeglid ning registreerida kaubanduslik loterii majandustegevuse registris.

Rohkem infot leiad siit.

Kas imikute piimasegusid võib reklaamida?

Imikute piimasegude reklaam on keelatud.

Mis on sisuturundus ja kuidas peab see olema eristatud tavareklaamist ja programmist raadios?

Sisuturundus peab tavalise tähelepanu korral olema selgelt eristatav muust teabest ning selle sisu, kujundus ja esitlusviis peavad tagama arusaamise, et tegemist on reklaamiga. Märgistusviisi otsustab iga kanal ise.

Millised on olulisemad piirangud sponsorreklaamil?

Sponsorteade ei ole seaduse mõistes reklaam. Sponsorteates võib avaldada vaid spondeerija nime, kaubamärgi ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta. Muu info avaldamine on keelatud.

Millised on olulisemad piirangud laste kasutamisel reklaamides?

Last ei tohi kasutada reklaamis ilma tema seadusliku esindaja eelneva kirjaliku nõusolekuta, kauba või teenuse reklaamis, kui reklaamitava kauba müümine või teenuse osutamine lapsele on keelatud, reklaamis viisil, mis paljastab lapse suguelundeid. Reklaamis ei tohi põhjendamatult näidata last ohtlikes olukordades. Reklaam, milles kasutatakse last, peab arvestama lapse east tuleneva kehalise ja vaimse eripäraga.

Mida peab teadma seoses autoriõiguste kaitsega seotud materjalide kasutamisel reklaamides?

Reklaamilahendus, näiteks teleklipp, plakat, ajalehereklaam, brošüür vms on kaitstav teos autoriõiguse seaduse tähenduses. Ideele iseenesest kaitset ei teki, küll aga tekib kaitse teose loomise vaheetappidele: eskiisile, visandile, plaanile, joonisele, peatükile jms. Ühes reklaamis võib omakorda sisalduda näiteks autoriõigustega kaitstav stsenaarium, muusikateos, audiovisuaalne teos, fotograafiateos. Tavaliselt on reklaami tootja materjalide üleandmise ajaks tellijale selliste autoriõiguste omanik, sest on omandanud reklaami tootmise protsessi käigus autoriõigused otse autoritelt (fotograafid, heliloojad, esitajad jms), autoriõigustega kaasnevate õiguste omanikelt, autoreid esindavalt kollektiivselt organisatsioonilt ja oma töötajatelt. Autoriõigusega kaitstud teose kasutamist on lepingu alusel võimalik piirata väga detailselt, näiteks territooriumi, aja või kasutuskordade suhtes.

Autorilepingus tuleb fikseerida teose vorm, maht ja nimetus, üleantavate õiguste kirjeldus, litsentsilepingu liik (liht- või ainulitsentsileping), võimaliku all-litsentsi andmise õigus, teose kasutamise viis ja territoorium, vahendid, teose kasutamise algus- ja lõpptähtaeg ning tavaliselt tasu suurus ja tasumise tähtajad.

Kas on võimalik ilma ettevõtte nime või koduleheta ka reklaamida?

Reklaamis peab selgelt eristatavalt sisalduma reklaami tellija nimi, tema kaubamärk või domeeninimi ehk üks kolmest peab kindlasti olemas olema. Juhul kui ühte reklaami avalikustatakse eraldi etappidena ning esimes(t)e etap(p)i(de)na avalikustatud reklaami(de)l puudusid reklaami tellija andmed, siis peavad reklaami tellija andmed sisalduma reklaamis hiljemalt alates 15. päevast reklaami esimes(t)e etap(p)i(de) avalikustamisest arvates.